Zekerheid in je leven
Goed je werk kunnen doen
Koopkracht om goed rond te komen
Zorg voor iedereen
Eerlijke spelregels in de wereld

De FNV wil:

 • Vast contract, met vast aantal uren en een goede bescherming tegen ontslag.
 • Goed vangnet bij ziekte, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid.
 • Goede AOW en een goed pensioen.
 • Stop werken zonder loon: geen tegenprestatie in de bijstand.
 • Deel op Facebook
 • Deel op Twitter

De VVD wil:

 • Vast contract aantrekkelijker door schrappen werkgeversverplichtingen.
 • Een zekerder flexibel contract door meer tijdelijke contracten achter elkaar mogelijk te maken.
 • Geen verbod nul-urencontracten, zoals in de zorg.
 • Afschaffen algemeen verbindend verklaren cao’s.
 • Opzeggen arbeidscontract makkelijker en goedkoper.
 • Inperken loondoorbetaling bij ziekte voor bedrijven tot 25 werknemers; na 1 jaar betaalt overheid.
 • Hogere WW in eerste 3 maanden werkloosheid. Inkorten looptijd WW naar 18 maanden, laatste 6 maanden bijstandsniveau.
 • Meer maatwerk in de begeleiding en contact met UWV.
 • Pensioen niet meer per bedrijfstak, maar individueel organiseren.
 • Je mag later AOW opnemen. Deze is dan hoger. 
 • Mensen in bijstand moeten tegenprestatie leveren, waarmee ze de samenleving een handje helpen.
 • Verlagen WIA-uitkerijng naar 70% van het wettelijk minimumloon.
 • Invoeren gedifferentieerde WW-premie.
DIT VINDT DE FNV ERVAN

Beoordeling FNV:

Pluspunten
+ Loondoorbetaling bij ziekte blijft 2 jaar, wordt alleen anders gefinancierd. Voor kleine werkgevers (<25 werknemers) wordt het tweede ziektejaar door de overheid betaald.
+ Maatwerk voor WW’ers.
+ Gedifferentieerde WW-premie.

Minpunten
- Minder werkgeversverplichtingen betekent minder rechten voor werknemers. Werknemers krijgen niet meer zekerheid door mogelijk maken van meer flexcontracten. 
- Werking cao inperken door afschaffen algemeen verbindend verklaren betekent oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden.
- Loondoorbetaling eerder in publieke regeling heeft mogelijk negatieve gevolgen voor reïntegratiepositie werknemers.
- Kortere WW is in strijd met goed vangnet. 
- AOW kan niet eerder worden opgenomen.
- Pensioenvoorstellen ondermijnen de collectiviteit. 
- Werken zonder loon als verplichte tegenprestatie in de bijstand.
- Verlaging WIA-uitkering.

De PvdA wil:

 • Eerlijke concurrentie tussen vaste werknemers en flexwerkers door flex duurder te maken (hogere WW-premie bij flex). 
 • Vast werk verdient een vast contract en wordt aantrekkelijker door werknemerskorting.
 • Toetsing tegen willekeur ontslag blijft.
 • Transitievergoeding vanaf eerste werkdag.
 • Zzp’ers mogen collectief onderhandelen over minimumtarieven. Kunnen zich verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid op basis van onderlinge solidariteit. Kosten daarvan deels voor rekening van opdrachtgever.
 • Keuzevrijheid voor pensioendatum, flexibele AOW vanaf 65 jaar met redelijke korting.
 • Generatiepactregelingen vanaf 62 jaar mogelijk maken.
 • Handhaving collectiviteit pensioen.
 • Verplichte pensioenopbouw en arbeidsongeschiktheid zzp’ers tot aan sociale premiegrens.
 • Inperken loondoorbetaling bij ziekte voor bedrijven tot 10 werknemers; na 1 jaar betaalt overheid.  
DIT VINDT DE FNV ERVAN

Beoordeling FNV:

Pluspunten
+ Bestrijden oneerlijke concurrentie tussen flex en vast. Premieverschil stimuleert het aangaan van vaste contracten.  
+ Geen verandering ontslagbescherming. 
+ Transitievergoeding vanaf eerste werkdag.
+ Vangnet blijft intact. Positie zzp’ers wordt beter.
+ Voorstellen leiden tot een goed pensioen en mogelijkheid eerder met pensioen te gaan.
+ Generatiepact vanaf 62 jaar.
+ Loondoorbetaling bij ziekte blijft 2 jaar, wordt alleen anders gefinancierd. Voor kleine werkgevers (<10 werknemers) wordt het 2e ziektejaar betaalt door de overheid.

Minpunten
- Stapt niet expliciet af van tegenprestatie in bijstand.
- Loondoorbetaling eerder in publieke regeling kan negatieve gevolgen hebben voor re-integratie werknemers.

De SP wil:

 • WW-premies bij flexibel contract omhoog, bij vast contract omlaag.
 • Externe inhuur bij de overheid niet meer dan 10% van totale personeelskosten.
 • Transitievergoeding vanaf eerste werkdag en wordt verdubbeld.
 • Lasten van het doorbetalen van ziek personeel eerlijker verdelen, zonder dat dit ten koste gaat van zieke werknemers.
 • WIA ook voor zzp’ers laten gelden.
 • Wettelijk minimumloon èn uitkeringen (Wajong, bijstand en AOW) met 10% omhoog.
 • Behoud collectief pensioenstelsel. 
 • AOW-leeftijd verlagen naar 65 jaar.
 • Stoppen verplichte tegenprestatie in bijstand en stoppen met werken zonder loon.
DIT VINDT DE FNV ERVAN

Beoordeling FNV:

Pluspunten
+ Premieverschil stimuleert het aangaan van vaste contracten. 
+ Beperken externe inhuur kan voor meer vaste banen zorgen.
+ Transitievergoeding vanaf eerste werkdag en hogere transitie vergoeding. 
+ Toegankelijker arbeidsongeschiktheidsregeling voor zzp’er.
+ Verhoging minimumloon en daar aan gerelateerde uitkeringen.   
+ Eerder AOW.
+ collectiviteit pensioen duidelijk benoemd.
+ Tegen werken zonder loon in de bijstand.

Het CDA wil:

 • Meer vaste/meerjarige contracten.
 • Bestrijding oneerlijke concurrentie door naleving cao en gelijke afdrachten premies sociale zekerheid. 
 • Meer ruimte voor ontslag via kantonrechter.
 • Fors kortere periode loondoorbetaling bij ziekte en daarna private regeling met publieke waarborgen.
 • Eén basisverzekering voor arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden: vast, flex en zzp.
 • Fiscale compensatie voor ouderen met laag pensioen.
 • Behoud collectiviteit en solidariteit in pensioenopbouw.
 • Je mag je pensioen ook inzetten voor andere doelen dan pensioen (eigen huis, zorg).
 • Hogere AOW.
 • Lagere zelfstandigenaftrek tenzij zzp'er vrijwillig pensioen opbouwt.

 

DIT VINDT DE FNV ERVAN

Beoordeling FNV:

Pluspunten
+ Bestrijden oneerlijke concurrentie.
+ Bescherming zieke werkenden blijft, maar niet duidelijk is of dat 2 jaar loondoorbetaling betekent.
+ Verzekering voor zzp’ers. 
+ Behoud solidariteit en collectiviteit in pensioenopbouw. 
+ Bevordert duurzame arbeidsrelaties en doorgeschoten flexibiliteit keren.\
+ Hogere AOW.

Minpunten
- Meer mogelijkheden meerjarige tijdelijke contracten betekent vaker afstel normaal vast contract.
- Meer ruimte ontslag = meer onzekerheid.
- Loondoorbetaling eerder in publiek/private regeling heeft mogelijk negatieve gevolgen voor re-integratiepositie werknemers.
- Inzetten pensioen voor andere doelen (eigen huis, zorg) gaat ten koste van solidariteit. 
- Geen concrete maatregelen tegen werken zonder loon in de bijstand.

De PVV wil:

 • AOW-leeftijd op 65.
DIT VINDT DE FNV ERVAN

Beoordeling FNV:

Pluspunten
+ Eerder AOW

Minpunten
- Geen oplossingen benoemd voor aanpak onzeker werk.
- Geen oplossingen benoemd voor verbetering vangnet bij ziekte, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid.
- Geen oplossingen benoemd voor tegengaan werken zonder loon in de bijstand.

D66 wil:

 • Eén arbeidscontract voor iedereen; altijd voor onbepaalde tijd.
 • Aanpassen ontslagrecht. Korte procedures zonder UWV-toets, aanpassen transitievergoeding en regels collectief ontslag.
 • Minder regels voor werkgevers, verlagen lasten op arbeid, investeren in scholing voor werkenden en werkzoekenden.
 • Verlagen WW-premies: invoering gedifferentieerde WW-premie.
 • Inperken loondoorbetaling bij ziekte voor bedrijven tot 25 werknemers; na 1 jaar betaalt overheid.
 • Voor zzp’ers toegang tot verzekeringen en pensioen.
 • Flexibele AOW-leeftijd: 1 jaar voor ingang AOW-leeftijd, 5 jaar na ingang AOW-leeftijd.
 • Individuele pensioenpotten met collectief beleggen. Mogelijkheden pensioenpot inzetten voor zaken, zoals eigen huis.
DIT VINDT DE FNV ERVAN

Beoordeling FNV:

Pluspunten
+ Verbeteren toegang verzekering arbeidsongeschiktheid en pensioen voor zzp.
+ Flexibele AOW-leeftijd. 

Minpunten
- Verkleinen onderscheid vast en flex door alle arbeidscontracten onzeker te maken ‘vast is het nieuwe flex’ => aantasting ontslagbescherming (afschaffen preventieve toets).
- Geen verplichtstelling arbeidsongeschiktheid zzp.
- Individuele pensioenpotten inzetten voor iets anders dan pensioen ondermijnt solidariteit.
- Geen concrete maatregelen tegen werken zonder loon in de bijstand.

De ChristenUnie wil:

 • Lagere lasten op arbeid om tegenstellingen vast en flex te verkleinen.
 • Lagere werkgeverslasten bij ziekte. Kleine werkgevers korter belasten met zieke werknemers (tweede jaar collectief). Voor grote bedrijven periode WGA-premie van 10 naar 5 jaar.
 • Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle werkenden.
 • WW ombouwen naar WOW (Werk-Opleiding-Werk) met inzet transitievergoeding.
 • Persoonlijk pensioenpotje breder inzetbaar (eigen huis), behoud collectief stelsel. 
 • Tegenprestatie in de bijstand draagt zo mogelijk bij aan spoedig re-integratie naar werk. 
 • Lager maximumdagloon in de WW: 40.000 euro. Eerste 2 maanden WW 70% laatst verdiende loon.
 • Maximumdagloon ook in WIA, Ziektewet en WAZO (Wet arbeid en zorg).
DIT VINDT DE FNV ERVAN

Beoordeling FNV:

Pluspunten
+ Loondoorbetaling blijft 2 jaar, wordt anders geregeld.

Minpunten
- Verlaging alle lasten op arbeid verandert niets tussen vast en flex.
- Tweede jaar loondoorbetaling collectief heeft mogelijk negatieve gevolgen voor re-integratiepositie werknemers.
- Prikkel preventie en re-integratie grote bedrijven kleiner.
- Transitievergoeding alleen inzetbaar voor ander werk.
- Pensioen inzetten voor andere doelen ondermijnt solidariteit.
- Verdedigt tegenprestatie in de bijstand.
- Maximumdagloon gaat omlaag bij uitkeringen.

GroenLinks wil:

 • Na een eerste tijdelijk contract wordt een tweede meerjarig tijdelijk contract mogelijk.
 • Hogere WW-premie bij flex; werkgevers verantwoordelijk voor 1e half jaar WW.
 • Opbouw transitievergoeding vanaf eerste werkdag.
 • Collectieve verzekering loondoorbetaling na 1 jaar bij ziekte voor kleine werkgevers (10 werknemers).
 • AOW als basispensioen fors verhogen.
 • Het pensioenvermogen wordt collectief belegd en belangrijke risico’s worden collectief gedeeld.
 • Betere pensioenmogelijkheden voor zzp’ers. 
 • Afschaffen tegenprestatie in de bijstand.
 • Gratis arbeidsongeschiktheidverzekering voor zzp'ers (tegelijkertijd afschaffen mkb-winstvrijstelling)
DIT VINDT DE FNV ERVAN

Beoordeling FNV:

Pluspunten
+ Premieverschil stimuleert het aangaan van vaste contracten.    
+ Loondoorbetaling bij ziekte blijft twee jaar.
+ Eerder recht op transitievergoeding.
+ Verhoging basispensioen, maar wel fiscalisering AOW.
+ Collectief pensioenstelsel.
+ Betere pensioenmogelijkheden voor zzp’ers.
+ Afschaffen tegenprestatie in de bijstand.
+ Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen.

Minpunten
- Tweede meerjarige contracten verbeteren niet de positie van werknemers. Ontslagbescherming wordt hierdoor aangetast.

De SGP wil:

 • Balans tussen vast en flex ontbreekt. Meerdere tijdelijke (meerjarige) contracten mogelijk maken.
 • Meer mogelijkheden via rechter lagere ontslagvergoeding te bedingen.
 • Loondoorbetaling bij ziekte voor kleine werkgever (50-) beperken tot 1 jaar, daarna WIA. 
 • Premieberekening bij arbeidsongeschiktheid op basis duur van arbeidscontract.
 • Beperken van allerlei aanvullingen in de cao, bovenop de wettelijke verplichtingen (zoals bij ziekte en werkloosheid).
 • Keuzevrijheid uitgangspunt pensioenstelsel; iedereen een persoonlijke pensioenpot, mogelijkheid om pensioen in te zetten voor aflossing van je hypotheekschuld.
 • AOW mag later ingaan.
 • WW in 2e jaar verlagen in 12 stappen naar bijstandsniveau.
DIT VINDT DE FNV ERVAN

Beoordeling FNV:

Pluspunten
+ Hogere premie arbeidsongeschiktheid bij flex contracten.

Minpunten
- Meer tijdelijke contracten betekent verslechtering positie flexwerkers. 
- Naar voren halen WIA zorgt dat werkgever eerder van een zieke werknemer af kan en tast positie werknemer aan.
- Vrijheid van sociale partners om via de cao te onderhandelen wordt aangetast. 
- Pensioenvoorstellen ondermijnen collectiviteit.
- Geen concrete maatregelen tegen werken zonder loon in de bijstand. 
- WW wordt verlaagd.

De Partij voor de Dieren wil:

 • Kantonrechtersformule terug (ontslagvergoeding koppelen aan aantal gewerkte jaren).
 • Verbetering toegang tot arbeidsongeschiktheidsregelingen voor zzp’ers.
 • Afschaffing sollicitatieplicht 60-plussers .
 • Recht op AOW op je 65e, als je 40 jaar hebt gewerkt. Eerder AOW kan ook, maar dan met korting.
 • Meer vrijheid en flexibiliteit keuzes te maken in pensioenopbouw. Flexibel en deeltijdpensioen mogelijk.
 • Pensioenpremies afdragen aan groen investeringsfonds.
DIT VINDT DE FNV ERVAN

Beoordeling FNV:

Pluspunten
+ Hogere ontslagvergoeding bij lang dienstverband.
+ Betere positie zzp’ers.
+ Afschaffen sollicitatieplicht 60-plussers.
+ Eerder AOW na lang dienstverband en flexibel.

Minpunten
- Geen voorstellen voor minder flex.
- Ondermijning collectiviteit pensioen.
- Geen concrete maatregelen tegen werken zonder loon in de bijstand.

50PLUS wil:

 • Ontlasten werkgever door beperken sociale lasten en voorzieningen voor werknemers vanaf 45 jaar.
 • Stimuleringsregelingen om ouderen aan het werk te krijgen.
 • Extra vrije dagen senioren afschaffen. Overheid moet goede voorbeeld geven.
 • Maximaal 8 weken loondoorbetaling bij ziekte, daarna collectieve regeling.
 • Direct, kosteloos voortgezet algemeen volwassenen onderwijs (VAVO) als je werkloos wordt en recht hebt op WW.
 • Uitkeringen voor ouderen (IOAW, IOW en IOAZ) blijven onaangetast en toegankelijk.
 • AOW terug naar 65 jaar.
 • Flexibele pensioenleeftijd blijft mogelijk.
 • Inzet vrijwilligers mag niet leiden tot banenverlies/verdringing.
DIT VINDT DE FNV ERVAN

Beoordeling FNV:

Pluspunten
+ Stimuleringsregelingen oudere werklozen.
+ Loondoorbetaling blijft op 2 jaar.
+ Handhaving IOAW, IOW en IOAZ.
+ Eerder AOW en flexibele pensionering. 
+ Aandacht voor verdringing helpt ons in onze strijd tegen werken zonder loon.

Minpunten
- Geen maatregelen voor minder flex.
- Ontlasten werkgevers ten koste van rechten oudere werknemers. 
- Collectieve regeling na 8 weken loondoorbetaling heeft mogelijk negatieve gevolgen voor re-integratiepositie werknemers.
- Afschaffen seniorendagen.

DENK wil:

 • Collectiviseren loondoorbetaling bij ziekte voor kleine ondernemers (10- werknemers).
 • Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers. De overheid zorgt voor financiële haalbaarheid.
 • Vergroten pensioenbewustzijn bij zzp’ers en fiscale aantrekkelijkheid van pensioensparen.
 • Geen AOW bij vermogen boven 80.000 euro.
 • Lagere ingangsdatum AOW mogelijk, max.3 jaar.
DIT VINDT DE FNV ERVAN

Beoordeling FNV:

Pluspunten
+ Loondoorbetaling blijft 2 jaar.
+ Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.

Minpunten
- Geen maatregelen voor minder flex.
- Collectieve regeling loondoorbetaling heeft mogelijk negatieve gevolgen voor re-integratiepositie werknemers.
- Behalve pensioensparen zelfstandigen geen oplossing pensioenproblemen.
- Geen concrete maatregelen tegen werken zonder loon in de bijstand.
- Sterke inperking AOW door invoeren vermogentoets.

De FNV wil:

 • Ruimte om vakmanschap te ontwikkelen.
 • Meer vaste collega’s, minder werkdruk.
 • Werken in veilige omgeving.
 • Werkomgeving zonder discriminatie.
 • Werk voor mensen met beperking.
 • Werk en zorg goed kunnen combineren.
 • Deel op Facebook
 • Deel op Twitter

De VVD wil:

 • Omzetten sectorale ontwikkelfondsen in nationaal scholingsfonds. 
 • Scholing en ontwikkeling onderdeel van beloningsafspraken tussen werknemer en werkgever.
 • Investeren in (meer) wijkagenten.
 • Voorlichting, onderwijs en handhaving van de wet om discriminatie te bestrijden.
 • Emancipatie en diversiteit kun je niet afdwingen via wetten.
 • Als je een beperking hebt: begeleiding op de werkvloer of vergoeding voor aanpassen werkplek.
 • Participatiewet: geen loonkostensubsidie naar loondispensatie.
 • Belastingvoordelen of no-risk-polissen loondoorbetaling bij ziekte.
 • Extra geld voor verpleeghuizen (2 miljard).
 • Meer geld voor kinderopvangtoeslag voor werkenden.
DIT VINDT DE FNV ERVAN

Beoordeling FNV:

Pluspunten
+ Meer collega’s voor de politie. 
+ Beleid meer banen arbeidsgehandicapten is stimulerend.

Minpunten
- Afschaffen sectorale scholingsfondsen is slecht voor sectoraal maatwerk.
- Afspraken over beloning zijn iets tussen werknemers en werkgevers en niet het terrein van de politiek.
- Meer collega's voor politie en verpleeghuiszorg.
- Meer collega’s onderwijs niet benoemd.
- Vrijblijvende maatregelen voor arbeidsgehandicapten. 
- geen uitbreiding verlof voor combineren werk en zorg.
- Wil tegen discriminatie strijden, maar komt met weinig concrete maatregelen.
- Met loondispensatie kunnen werkenden voor minder dan minimumloon aan het werk gezet worden.

De PvdA wil:

 • Iedereen zonder hbo- of universitaire opleiding een publiek gefinancierd leerrecht.
 • 100.000 nieuwe banen in de semi-publieke sector die additioneel zijn en niet zorgen voor verdringing. 
 • Verbieden gebruik pesticiden die schadelijk zijn voor mensen.
 • Stevige handhaving op arbeidsmarktdiscriminatie is noodzakelijk. Uitbreiden capaciteit van de inspectiediensten. ‘Naming and shaming’ van de ergste overtreders.
 • Anoniem solliciteren wordt de norm bij alle overheden en (semi) publieke instellingen. Transparantie creëren over de etnische diversiteit van onze gemeenschappelijke instituties.
 • Nakomen afspraken 125.000 werkplekken in bedrijven voor arbeidsgehandicapten, 30.000 beschutte werkplekken.
 • Ouderschapsverlof voor vaders en partners naar 3 maanden.
 • Aanbod van minimaal 16 uur per week kinderopvang voor kinderen tussen 2 en 4 jaar. 
DIT VINDT DE FNV ERVAN

Beoordeling FNV:

Pluspunten
+ Iedereen zonder HBO of Universiteitsopleiding kan zich scholen.
+ 100.000 nieuwe banen die niet zorgen voor verdringing van huidige banen (bv. conciërge in het onderwijs, assistent op school, toezicht in de bus).
+ Stevige inzet op arbeidsdiscriminatie en extra middelen voor handhaving, goede inzet op transparantie gemeenschappelijke instituties wat betreft diversiteit.
+ Afspraken over arbeidsgehandicapten duidelijk benoemd.
+ Mogelijkheden werk en zorg te combineren.

De SP wil:

 • Investeren in meer banen, met investeringen in onderwijs en zorg. 
 • Normen voor geluid, trillingen, stank en andere overlastgevers altijd vaststellen op basis van (meest recente) wetenschappelijke inzichten.
 • De arbeidsinspectie krijgt meer middelen en mogelijkheden om discriminatie op de arbeidsmarkt aan te pakken. Benoemen en veroordelen bedrijven die discrimineren.
 • Overheidsorganisaties moeten zoveel mogelijk een goede afspiegeling zijn van de samenleving. In hun jaarverslag leggen zij daarom verantwoording af over het gevoerde diversiteitsbeleid.
 • Sociale werkvoorziening (SW) mag weer nieuwe mensen toelaten.
 • 4 dagdelen gratis kinderopvang voor kinderen tussen 2 en 4 jaar. 
 • Werken aan verlenging vaderschapsverlof, in overleg met sociale partners. 
DIT VINDT DE FNV ERVAN

Beoordeling FNV:

Pluspunten
+ Meer collega’s in de zorg en het onderwijs.
+ Gezonde werkomgeving, strengere arbo-normen.
+ Stevige inzet op arbeidsmarktdiscriminatie en extra middelen voor handhaving, goede inzet op transparantie overheidsorganen wat betreft diversiteit.
+ Gratis kinderopvang voor 4 dagdelen.
+ Meer werk voor mensen  met een beperking door hernieuwde toelating SW, echter geen maatregelen benoemd voor meer plaatsen bij reguliere werkgevers.

Minpunten 
- Overleg met sociale partners is nog geen concrete wettelijke uitbreiding verlofregeling.

Het CDA wil:

 • Individueel leerrecht waar werknemer en werkgever samen voor sparen.
 • Meer mogelijkheden voor flexibel verlof en flexibele werktijden.
 • Meer investeren in politie.
 • Onacceptabel dat kinderen met andere culturele achtergrond minder kansen hebben in onderwijs. of dat sollicitanten met een buitenlandse achternaam worden afgewezen. Racisme, discriminatie en antisemitisme moet actief worden bestreden.
 • Toezegging werkgevers om aantal banen voor mensen met arbeidsbeperking te verhogen. Afschaffen quotum voor arbeidsgehandicapten.
 • Participatiewet: geen loonkostensubsidie maar loondispensatie.
 • Beloon zorgen voor elkaar (zorgbonus). 
 • 3 maanden extra verlof na geboorte van kind.
 • Kinderen tussen 2 en 4 jaar aantal dagdelen voorschool.    
DIT VINDT DE FNV ERVAN

Beoordeling FNV:

Pluspunten
+ Meer collega’s in onderwijs en veiligheid.
+ Goede maatregelen om werk en zorg te combineren. 

Minpunten
- Geen harde afspraken voor arbeidsgehandicapten.
- Goed dat CDA discriminatie benoemt en actief wil bestrijden. Hoe is niet ingevuld.
- Met loondispensatie wordt werken voor minder dan minimumloon mogelijk.

De PVV wil:

 • Méér handen aan het bed, fors extra geld voor politie.
 • Alle moskeeën en islamitische scholen dicht, verbod koran.    
   
DIT VINDT DE FNV ERVAN

Beoordeling FNV:

Pluspunten
+ Meer collega’s in de zorg en bij de politie.

Minpunten
- In feite roept de PVV op tot discriminatie op grond van geloof en doet hier een aanval op de vrijheid van onderwijs. Dat is in strijd met de Grondwet. Iedereen met een islamitische achtergrond wordt weggezet als niet gewenst in onze samenleving. De maatregelen zullen een averechts effect hebben op de sociale cohesie in Nederland, en grote negatieve uitstralingseffecten hebben op de arbeidsmarkt en op de positie van onze leden en potentiële leden met een islamitische achtergrond.
- Geen maatregelen benoemd voor beter vakmanschap.
- Geen maatregelen benoemd voor een veilige werkomgeving.
- Geen maatregelen benoemd voor werken met een beperking.
- Geen maatregelen benoemd voor beter combineren arbeid en zorg.

D66 wil:

 • Individueel scholingsbudget voor iedereen die werkt, in plaats van sectorfondsen.
 • Sociaal leenstelsel voor mensen die na een aantal jaren werken een tweede kans willen.
 • Klasgrootte 24 leerlingen.
 • Als ouderen, gehandicapten of mensen met een andere achtergrond  ten onrechte worden uitgesloten, wordt discriminatie en kansenongelijkheid aangepakt.
 • Diversiteit is de kern van een samenleving waarin iedereen kansen krijgt om zijn of haar talenten te ontvouwen. Onafhankelijk van afkomst, geslacht, seksuele voorkeur of religie.
 • Nakomen afspraak om 125.000 extra werkplekken te realiseren voor mensen met beperking. Beschut werk beter bereikbaar, zodat er 30.000 beschikbare plaatsen komen.
 • Participatiewet: geen loonkostensubsidie, maar loondispensatie.
 • Betaald ouderschapsverlof van 12 weken voor vaders.
 • Kinderen vanaf 2 jaar toegang tot kinderopvang: een brede basisvoorziening van hoge kwaliteit, 4 dagdelen per week.
 • Extra geld voor nationale politie en OM.
DIT VINDT DE FNV ERVAN

Beoordeling FNV:

Pluspunten
+ Meer collega’s in het onderwijs en bij de politie, minder werkdruk.
+ Meer mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen op latere leeftijd.
+ Ruime aandacht voor diversiteit, discriminatie en gelijke behandeling, maar aanpak wordt niet uitgewerkt.
+ Goede maatregelen om arbeid en zorg te combineren.
+ Afspraken over arbeidsgehandicapten duidelijk benoemd.

Minpunten
- Afschaffen sectorale scholingsfondsen is slecht voor sectoraal maatwerk.
-  Extra collega’s in de zorg wordt niet benoemd.
-  Met loondispensatie wordt werken voor minder dan minimumloon mogelijk.

De ChristenUnie wil:

 • Scholingsbeurs voor werkenden die een beroepsopleiding hebben gevolgd.
 • Geen verplicht zondagswerk.
 • 1.000 extra wijkagenten.
 • Kleinere klassen in het onderwijs.
 • Extra geld naar verpleeghuis- en gehandicaptenzorg.
 • Arbeidsmarktdiscriminatie tegengaan door o.a. anoniem solliciteren mogelijk te maken.
 • Extra middelen voor beschut werk.
 • Aantrekkelijk maken om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen.
 • Langer zwangerschaps- en bevallingsverlof, Verdubbeling vaderschapsverlof naar 10 dagen.
 • Ouders kunnen ouderschapsverlof opnemen.
 • Ruimere verlofregeling voor mantelzorgers.
DIT VINDT DE FNV ERVAN

Beoordeling FNV:

Pluspunten
+ Meer ontwikkelmogelijkheden voor werkenden.
+ Concrete maatregel tegen discriminatie op arbeidsmarkt.
+ Meer werk voor mensen met een beperking.
+ Betere verlofregelingen om werk en zorg te combineren.
+ Extra collega’s in de zorg, veiligheid en het onderwijs.

GroenLinks wil:

 • Werknemers krijgen een individueel scholingsbudget, gefinancierd door werkgevers.
 • Investeringen in publieke sector voor banen in onderwijs, zorg en bij politie.
 • Strenger optreden Inspectie SZW tegen discriminatie op de arbeidsmarkt; veroordeelde bedrijven uitsluiten van aanbesteding door de overheid.
 • Overheid neemt voortouw bij anoniem solliciteren.
 • Bedrijven en organisaties krijgen een quotum voor het in dienst nemen van mensen met een beperking. Sociale werkplaatsen blijven behouden. Er komen meer beschutte werkplekken.
 • 3 dagen per week gratis kinderopvang voor ieder kind tussen 6 maanden en 4 jaar. Vaders 4 weken kraamverlof.
 • Elke werknemer 2 maanden betaald ouderschapsverlof.    
DIT VINDT DE FNV ERVAN

Beoordeling FNV:

Pluspunten
+ Scholingsbudget voor werknemers.
+ Meer collega’s in zorg, onderwijs en bij politie.
+ Veel aandacht voor diversiteit en discriminatie en diverse concrete maatregelen voor de arbeidsmarkt.
+ Meer werk voor mensen met een beperking.
+ Goede maatregelen om arbeid en zorg te combineren.

De SGP wil:

 • Meer ‘handen aan het bed’.
 • 5.000 extra agenten.
 • Quotum voor inzet mensen met beperking is onwenselijk.
 • Voor kinderen tot 1 jaar geen recht  kinderopvangtoeslag.
DIT VINDT DE FNV ERVAN

Beoordeling FNV:

Pluspunten
+ Meer collega’s in zorg en bij politie.

Minpunten
- Geen concrete maatregelen voor werkomgeving zonder discriminatie.
- Kinderopvang wordt duurder en minder toegankelijk.
- Afschaffen quotum voor mensen met beperking. 

De Partij voor de Dieren wil:

 • Aanmoedigen bij- en herscholing. Overheid faciliteert.
 • Meer handen aan bed, kleinere schoolklassen, meer (wijk)agenten.
 • Chemische bestrijdingsmiddelen met risico voor mensen per direct van de markt.
 • Voor je inkomen mag het niet uitmaken of je man of vrouw bent, getrouwd, samenwonend of alleenstaand, lesbisch of transgender, allochtoon of autochtoon etc.
 • Regeling voor sociale werkplaatsen blijft bestaan, net als Wajong.
 • 3 maanden betaald ouderschapsverlof voor vaders.
 • Mantelzorgers moeten zorg en arbeid kunnen combineren.
 • Kinderopvang tot 4 jaar onderdeel van basisonderwijs.    
DIT VINDT DE FNV ERVAN

Beoordeling FNV:

Pluspunten
+ Meer collega’s in zorg, onderwijs en bij politie.
+ Gezonde werkomgeving, veel aandacht voor milieu en gevaarlijke stoffen.
+ Sociale werkvoorziening en Wajong blijven bestaan.
+ Goede maatregelen om werk en zorg te combineren.

Minpunten
- Voor gelijke behandeling bij verwerven inkomen, maar geen concrete maatregelen.

50PLUS wil:

 • Kleinere klassen en minder lesuren per docent.
 • Meer capaciteit voor politie, deels door het verminderen van het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren. 
 • Uit alle wet- en regelgeving, landelijk en lokaal, moet leeftijdsdiscriminatie worden geschrapt.
   
DIT VINDT DE FNV ERVAN

Beoordeling FNV:

Pluspunten
+ Meer collega’s in het onderwijs en deels bij de politie.

Minpunten
- Behalve voor leeftijd geen aandacht voor discriminatie of gelijke behandeling.
- Geen concrete maatregelen voor vakmanschap, werk voor mensen met een beperking, arbeid en zorg en veilige werkomgeving.

DENK wil:

 • Minder politie.
 • Versterken van leerling-gezelmodel in de ambachtseconomie.
 • Meer ondersteunend personeel op scholen. Klassen maximaal 25 leerlingen.
 • Meer personeel in de zorg.
 • Invoeren Racismeregister zodat werken bij de overheid voor mensen die discrimineren in vergrote mate onmogelijk wordt.
 • Vóór diversiteitsquota voor vrouwen, mensen met een migrantenachtergrond en mensen met een beperking bij overheid en bewindspersonen, en voor meer mensen met een migrantenachtergrond (10%) in top grote ondernemingen in NL
 • Loksollicitaties ter controle op discriminatie bij werving.
 • Verhogen kinderopvangtoeslag.
 • Vaderschapsverlof uitbreiden met 8 dagen.
 • Betaald zorgverlof uitbreiden naar 12 weken.    
DIT VINDT DE FNV ERVAN

Beoordeling FNV:

Pluspunten
+ Goede maatregelen om arbeid en zorg te combineren.
+ Versterken leerling-gezelmodel, verdient wel verdere uitwerking.
+ concrete maatregelen bestrijding discriminatie.
+ Meer collega's bij de politie.

Minpunten
- Geen concrete maatregelen voor werkdruk, werk voor mensen met een beperking en een veilige werkomgeving.
- Minder collega's bij de politie.

De FNV wil:

 • Een inkomen waarvan je rond kan komen.
 • Minder belasting voor lagere en middeninkomens.
 • Gelijk werk = gelijk loon en gelijke kosten.
 • Eerlijk tarief voor zzp’ers.
 • Pensioen dat meestijgt met lonen.
 • Deel op Facebook
 • Deel op Twitter

De VVD wil:

 • Belasting verlagen voor iedereen die werkt, om verschillen uitkeringen en lonen te vergroten.
 • Ouderen tegemoetkomen met gerichte belastingverlaging.
 • Toeslagen sterk vereenvoudigen en inkomstenbelasting verlagen.
 • Belasting op (bedrijfs)winst omlaag.
 • Ontkoppeling van de uitkeringen (behalve AOW) eerstkomende 4 jaar.
 • Afschaffen vakantietoeslag in bijstand.
DIT VINDT DE FNV ERVAN

Beoordeling FNV:

Minpunten
- Verschillen in inkomen nemen toe, doordat niet iedereen belastingverlaging krijgt.
- Verdere verlaging winstbelasting zorgt voor toename ongelijkheid.
- Geen maatregelen eerlijk tarief zzp’ers.
- Geen voorstellen voor indexering pensioenen.
- Ontkoppeling uitkeringen en afschaffen vakantietoeslag in de bijstand betekent minder koopkracht voor uitkeringsgerechtigden.

De PvdA wil:

 • Werkgelegenheidsakkoord met afspraken over hogere lonen.
 • Minder belasting voor werknemers, uitkeringsgerechtigden en AOW-ers.
 • Hoogste inkomens (vanaf 150.000 euro) betalen 60% belasting.
 • Gelijke behandeling afdwingen van uitzendkrachten, payrollers en vast.
 • Zzp’ers krijgen bescherming van minimumloon én compensatie voor sociale verzekeringen.
 • Lagere belastingen voor lagere en middeninkomens.
 • Minimumloon verhogen door introduceren van minimumuurloon op basis van werkweek van 36 uur.
 • Minimumjeugdloon voor jongeren vanaf 18 jaar stapsgewijs gelijktrekken met normale minimumloon.
 • Minder strenge dekkingseisen voor pensioenfondsen.
DIT VINDT DE FNV ERVAN

Beoordeling FNV:

Pluspunten
+ Maatregelen om inkomens voor lagere en middeninkomens te verbeteren.
+ Maatregelen die gelijk werk gelijk loon dichterbij brengen.
+ Betere positie en bescherming zzp’ers.
+ Minimumloon voor jongeren van 18 jaar stapsgewijs omhoog.
+ Maatregelen die indexeren pensioen sneller mogelijk maken.

De SP wil:

 • Verhogen minimumloon, bijstand en AOW met 10%.
 • Sluiten van een loon- en investeringsakkoord met vakbonden en werkgevers om structurele loonachterstand voor werknemers in te halen.
 • Verlagen inkomstenbelasting midden- en lagere inkomens. Hoogste inkomens gaan 65% betalen vanaf €150.000.
 • Afschaffen wettelijk minimumjeugdloon vanaf 18 jaar.
 • Geen kunstmatig lage rente voor pensioenfondsen.
DIT VINDT DE FNV ERVAN

Beoordeling FNV:

Pluspunten
+ Verkleinen inkomensongelijkheid door verhoging minimumloon en uitkeringen.
+ Eerlijkere belastingen.
+ Afschaffen minimumjeugdloon vanaf 18 jaar is het hogere normale minimumloon voor deze groep.
+ Gelijk werk gelijk loon komt dichterbij.
+ Maatregelen die indexeren pensioen sneller mogelijk maken.

Minpunten
- Geen maatregelen eerlijke tarieven voor zzp’ers.

Het CDA wil:

 • Lager (belasting)tarief voor middeninkomens. 
 • Opkomen voor ouderen met klein pensioen en ouderen compenseren voor opgelopen achterstand.
 • Geen kunstmatig lage rente voor pensioenfondsen.
DIT VINDT DE FNV ERVAN

Beoordeling FNV:

Pluspunten
+ Positief zijn lagere belastingen.
+ Opkomen voor ouderen met klein pensioen.
+ Maatregelen die indexeren pensioen sneller mogelijk maken.

Minpunten
- Onduidelijk hoe belastingverlaging uitpakt voor diverse groepen.
- Geen concrete maatregelen over gelijk werk= gelijk loon en eerlijke tarieven zzp’ers.
- Gekozen belastingaanpak leidt tot meer ongelijkheid.

De PVV wil:

 • Lagere inkomstenbelasting.
 • Aanvullende pensioenen wel indexeren.
DIT VINDT DE FNV ERVAN

Beoordeling FNV:

Pluspunten
+ Lagere inkomstenbelasting.

Minpunten
- Stellen dat aanvullende pensioenen wel moeten indexeren, zonder aan te geven hoe dat mogelijk wordt gemaakt, is een loze belofte.
- Geen maatregelen benoemd voor gelijk werk = gelijk loon en gelijke kosten.
- Geen maatregelen benoemd voor eerlijke tarieven voor ZZP´ers.

D66 wil:

 • Lasten op arbeid sterk verlagen.
 • Werknemers(belasting)aftrek introduceren.
 • Tarieven van zzp’ers mogen niet leiden tot oneerlijke concurrentie of armoede.
DIT VINDT DE FNV ERVAN

Beoordeling FNV:

Pluspunten
+ Lagere lasten op arbeid zorgt voor eerlijker inkomensverdeling.
+ Voor gelijk werk = gelijk loon: introductie werknemersaftrek verkleint inkomensgat tussen vaste krachten en zzp’ers.
+ Maatregelen tegen armoede en oneerlijke concurrentie ten gunste van zzp’ers.

Minpunten
- Geen voorstellen voor indexering pensioenen.

De ChristenUnie wil:

 • Belastingvrij bestaansminimum voor gezinnen met jonge kinderen.
 • Alle groepen, jong en oud, maar vooral lage- en middeninkomens, houden meer over van hun inkomen.
 • Verkleinen van verschil in belastingdruk tussen werknemers en ondernemers.
DIT VINDT DE FNV ERVAN

Beoordeling FNV:

Pluspunten
+ Minder belasting voor lagere en middengroepen.
+ Beperken verschil belastingdruk werknemer en ondernemer (zzp’er) bevordert gelijk werk = gelijk loon.

Minpunten
- Geen uitspraken over eerlijke tarieven zzp’ers.
- Geen voorstellen voor indexering pensioenen.

GroenLinks wil:

 • Afspraken maken met vakbonden en werkgevers over stijging lonen. Overheid moet goede voorbeeld geven met loonsverhoging aan politieagenten, leraren en werkenden in de zorg.
 • Forse verlaging van belastingen voor lage en middeninkomens met hogere arbeidskorting.
 • Hogere belasting over de AOW, en verhogen van inkomens van ouderen met een beperkt of helemaal geen aanvullend pensioen.
 • De AOW gaat als basispensioen voor iedereen omhoog.
 • Vanaf 18 jaar heeft iedereen recht op wettelijk minimumloon.
DIT VINDT DE FNV ERVAN

Beoordeling FNV:

Pluspunten
+ Overheid moet goede voorbeeld geven met loonsverhoging.
+ Werknemers met lage en middeninkomens gaan minder belasting betalen.
+ Gewoon minimumloon vanaf 18 in plaats van minimumjeugdloon
+ Gelijk werk = gelijk loon komt dichterbij.
+ AOW gaat omhoog.

Minpunten
- Geen voorstellen voor indexering pensioenen.
- Geen uitspraken over eerlijke tarieven zzp’ers.

De SGP wil:

 • Verlagen lasten op arbeid door introduceren van een laag, uniform basistarief en een toptarief: de zogenoemde sociale vlaktaks.
 • Als de rente en rendementen op beleggingen niet snel toenemen, in de toekomst opnieuw korten op pensioenen.
 • Ieder jaar kijken hoe de koopkracht van ouderen met laag inkomen zich ontwikkelt en zo nodig bijspringen om te voorkomen dat mensen onaanvaardbaar veel moeten inleveren.
DIT VINDT DE FNV ERVAN

Beoordeling FNV:

Pluspunten
+ Positief zijn lagere belastingen.
+ Wel bereid iets te doen voor lagere inkomens.

Minpunten
- Onduidelijk hoe belastingverlaging uitpakt voor diverse groepen.
- Geen voorstellen die pensioen indexeren makkelijker maken.

De Partij voor de Dieren wil:

 • Onderzoek naar mogelijkheden voor (gefaseerd) invoeren van basisinkomen voor iedere Nederlandse burger.
 • Belasting op arbeid wordt verlaagd en belasting op grondstoffen verhoogd.
 • Waar de bestedingsruimte van 30-minners en ouderen is achtergebleven bij andere groepen, wordt deze hersteld.
 • Gevolgen van slecht-presterende beurzen en de lage rentestand mogen niet eenzijdig bij de ouderen worden gelegd.
DIT VINDT DE FNV ERVAN

Beoordeling FNV:

Pluspunten
+ Solidariteit tussen generaties bij pensioenfondsen.
+ Belasting op arbeid wordt verlaagd en belasting op grondstoffen verhoogd.

Minpunten
- Geen concrete standpunten over eerlijke tarieven zzp’ers.

50PLUS wil:

 • Wettelijk minimumloon elk jaar verhogen door indexatie, waardoor ook uitkeringen omhoog gaan. Uitkeringen zijn gekoppeld aan minimumloon.
 • Veel nadruk op gunstige belastingmaatregelen voor ouderen.
 • Geen kortingen op pensioenen, wel indexatie. 50Plus pikt pensioenkortingen niet.
DIT VINDT DE FNV ERVAN

Beoordeling FNV:

Pluspunten
+ Veel aandacht voor koopkracht van senioren. 
+ Maatregelen die indexeren pensioen sneller mogelijk maken.

Minpunten
- Weinig aandacht voor andere leeftijdsgroepen.

DENK wil:

 • Bonussen topmanagers evenredig verdelen onder werknemers.
 • In belastingsysteem minder nadruk op inkomsten uit arbeid en meer op energiegebruik, verbruik van grondstoffen en vermogensrendement, zodat lasten voor gewone man en vrouw kunnen dalen.
DIT VINDT DE FNV ERVAN

Beoordeling FNV:

Pluspunten
+ Topmanagers moeten bonussen delen met de basis.
+ Verschuiven van belasting op arbeid naar vermogen en grondstoffen.

Minpunten
- Geen maatregelen eerlijk tarief zzp’ers en indexeren pensioenen.

De FNV wil:

 • Minder marktwerking in de zorg.
 • Lagere zorgkosten voor lagere en middeninkomens.
 • Geen boete op ziek zijn: afschaffen eigen risico.
 • Deel op Facebook
 • Deel op Twitter

De VVD wil:

 • Verlaging vermogensinkomensbijtelling.
 • Hogere eigen bijdrage voor mensen die gespaard hebben, is niet eerlijk.
DIT VINDT DE FNV ERVAN

Beoordeling FNV:

Minpunten
- Niet voor minder marktwerking.
- Eigen risico blijft.
- Verhoging zorgkosten door verkleining pakket en bezuinigingen op zorgtoeslag.

De PvdA wil:

 • Einde marktwerking en onnodige concurrentie.
 • Eén zorgverzekeraar in een regio verantwoordelijk voor samenhangend zorgaanbod. Uniforme polis basisverzekering.
 • Pleidooi verlaging van de zorgkosten.
 • Afschaffing eigen risico.
DIT VINDT DE FNV ERVAN

Beoordeling FNV:

Pluspunten
+ Forse beperking marktwerking.
+ Zorgkosten voor iedereen beperkt o.a door verhogen zorgtoeslag.
+ Eigen risico wordt afgeschaft.

De SP wil:

 • Nationaal Zorgfonds neemt het werk over van zorgverzekeraars.
 • Verlaging zorgkosten.
 • Afschaffen eigen risico.
DIT VINDT DE FNV ERVAN

Beoordeling FNV:

Pluspunten
+ Marktwerking wordt helemaal afgeschaft.
+ Zorgkosten voor iedereen beperkt.
+ Eigen risico wordt afgeschaft.

Het CDA wil:

 • Zorgverzekeraars moeten tenminste één standaardpolis aanbieden.
 • Concurrentie kan op aanvullende pakketten.
 • Minder marktwerking, geen winstuitkering.
 • Beperking eigen betalingen.
 • Lager eigen risico.
 • Lagere zorgtoeslag.
DIT VINDT DE FNV ERVAN

Beoordeling FNV:

Pluspunten
+ Marktwerking wordt beperkt.
+ Lager eigen risico.

Minpunten
- Eigen risico wordt niet afgeschaft.
- Bezuinigingen op zorgtoeslag.

De PVV wil:

 • Afschaffen eigen risico.
DIT VINDT DE FNV ERVAN

Beoordeling FNV:

Pluspunten
+ Eigen risico wordt afgeschaft.

Minpunten
- Geen maatregelen tegen marktwerking.

D66 wil:

 • Financiële prikkels uit zorg weghalen.
 • Noodfonds voor mensen die zorg niet kunnen betalen.
 • Geen afschaffing eigen risico.
 • Lagere (nominale) zorgpremie.
 • Lagere zorgtoeslag.
DIT VINDT DE FNV ERVAN

Beoordeling FNV:

Pluspunten
+ Beperken marktwerking door weghalen financiële prikkels.
+ Noodfonds helpt lagere inkomens.

Minpunten
- Eigen risico blijft.

De ChristenUnie wil:

 • Geen stelselwijziging, wel minder marktwerking in de zorg.
 • Geen winstuitkeringen.
 • Eigen bijdrage verlagen en tegengaan stapeling eigen bijdragen in de zorg.
 • Verlaging eigen risico.
 • Verlaging zorgtoeslag.
DIT VINDT DE FNV ERVAN

Beoordeling FNV:

Pluspunten
+ Minder marktwerking en geen winstuitkeringen.
+ Verlaging eigen risico.

Minpunten
- Geen voorstellen voor lagere en middeninkomens.
- Eigen risico wordt niet afgeschaft.
- Bezuinigingen zorgtoeslag.

GroenLinks wil:

 • Aantal polissen verminderen.
 • Inperking macht zorgverzekeraars.
 • Winsten altijd terug naar de zorg.
 • Algemene verlaging zorgkosten.
 • Nominale zorgpremie met 1.000 euro verlagen
 • Afschaffen eigen risico.
 • Afschaffen zorgtoeslag.
DIT VINDT DE FNV ERVAN

Beoordeling FNV:

Pluspunten
+ Marktwerking wordt ingeperkt.
+ Zorgkosten voor iedereen beperkt.
+ Eigen risico wordt afgeschaft.

De SGP wil:

 • Algemene verlaging zorgkosten.
 • Verlagen eigen risico met 100 euro.
 • Vrijwillig verhogen eigen risico in ruil voor lagere premie.
DIT VINDT DE FNV ERVAN

Beoordeling FNV:

Pluspunten
+ Zorgkosten voor iedereen beperkt.

Minpunten
- Marktwerking blijft.
- Eigen risico lager, maar blijft wel.

De Partij voor de Dieren wil:

 • Geen marktwerking door Nationaal zorgfonds.
 • Afschaffen eigen risico.
DIT VINDT DE FNV ERVAN

Beoordeling FNV:

Pluspunten
+ Geen marktwerking meer.
+ Eigen risico wordt afgeschaft.

50PLUS wil:

 • Terugdraaien marktwerking.
 • Zorgverzekeraars afschaffen.
 • Oprichting Ziekenfonds 2020.
 • Algemene verlaging zorgkosten.
 • Eigen risico maximaal € 200.
DIT VINDT DE FNV ERVAN

Beoordeling FNV:

Pluspunten
+ Geen marktwerking meer.
+ Zorgkosten voor iedereen beperkt.
+ Eigen risico lager.

Minpunten
- Eigen risico wordt in eerste instantie niet afgeschaft.

DENK wil:

 • Algemene beperking zorgkosten.
 • Afschaffen eigen risico.
DIT VINDT DE FNV ERVAN

Beoordeling FNV:

Pluspunten
+ Zorgkosten voor iedereen beperkt.
+ Eigen risico wordt afgeschaft.

Minpunten
- Marktwerking blijft.

De FNV wil:

 • Geen verdringing van banen door oneerlijke concurrentie. Geen concurrentie op arbeidsvoorwaarden, sociale premies en belastingen via buitenlandse detacheringen.
 • Eerlijke en duurzame handel.
 • Multinationals moeten gewoon belasting betalen.
 • Deel op Facebook
 • Deel op Twitter

De VVD wil:

 • Eerlijke concurrentie door bestrijden protectionisme.
 • Voorstander van goede internationale handelsverdragen zonder concessies milieu en voedselveiligheid.
 • Internationaal handelstribunaal in Nederland.
 • Opbrengst aanpak belastingontwijking inzetten voor verlaging vennootschapsbelasting.
DIT VINDT DE FNV ERVAN

Beoordeling FNV:

Minpunten
- Geen aandacht voor positie werknemers bij oneerlijke concurrentie.
- Geen aandacht voor eerlijke en duurzame handel, handelsverdragen en belastingontwijking.

De PvdA wil:

 • Einde arbeidsmigratie als verdienmodel.
 • Strijden voor eerlijke Europese Detacheringsrichtlijn werknemers.
 • A1-verklaring gaat op de schop.
 • Kennismigratie zonder verdringing Nederlandse werknemers.
 • Geen instemming TTIP, tenzij verdragen een race naar de top stimuleren i.p.v. race naar de bodem.
 • Samenhangende aanpak eerlijke handel en bestrijding belastingontwijking.
 • Verplichte rapportage bedrijven over maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).
 • Internationale bedrijven worden verplicht belastingbetalingen openbaar te maken.
 • Europees minimumtarief voor winstbelasting.
 • Afschaffen 30-procentsregeling (belastingkorting voor expats)
DIT VINDT DE FNV ERVAN

Beoordeling FNV:

Pluspunten
+ Concrete maatregelen tegen verdringing, zoals schrappen A1-verklaring en aanscherpen detacheringsrichtlijn.
+ Veel verplichte maatregelen voor bedrijven over eerlijke handel en belastingontwijking.
+ Afschaffing 30-procentsregeling zorgt voor gelijker speelveld op de arbeidsmarkt.

De SP wil:

 • Invoeren (tijdelijke) werkvergunning arbeidsmigranten.
 • Afschaffen 30%-regeling (belastingkorting expats).
 • Eerlijke handel tot wederzijds voordeel; tegen TTIP en CETA.
 • Belastingontwijking door verplichtende afspraken tussen landen in Europa.
 • Versterken rechten werknemers door toetreding EU tot Europees Sociaal Handvest.
DIT VINDT DE FNV ERVAN

Beoordeling FNV:

Pluspunten
+ Afschaffen 30%-regeling zorgt voor gelijker speelveld.
+ Toetreding EU tot Europees Sociaal Handvest.
+ Goede maatregelen voor eerlijke handel en tegen belastingontwijking.

Minpunten
- De FNV wil geen herinvoerening werkvergunningen in de EU, maar gelijk werk = gelijke loonkosten op de dezelfde plaats.

Het CDA wil:

 • Strengere aanpak bedrijven die EU-regels overtreden.
 • Detacheringsrichtlijn aanscherpen tot max. 6 maanden.
 • Stevig optreden tegen multinationals die belasting ontwijken.
 • Afschaffen 30-procentsregeling (belastingkorting voor expats).
DIT VINDT DE FNV ERVAN

Beoordeling FNV:

Pluspunten
+ Maatregelen tegen oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden.
+ Afschaffen 30-procentsregeling zorgt voor eerlijker speelveld op de arbeidsmarkt.

Minpunten
- Geen maatregelen voor eerlijke en duurzame handel.
- Geen concrete maatregelen belastingontwijking.

De PVV wil:

 • Nederland uit de EU.
DIT VINDT DE FNV ERVAN

Beoordeling FNV:

Minpunten
- Nederland uit EU heeft grote negatieve gevolgen voor onze economie.  
- Geen maatregelen benoemd voor eerlijke en duurzame handel.
- Geen maatregelen benoemd voor beperken belastingontwijking.

D66 wil:

 • Belastingontwijking bestrijden door minimumtarief vennootschapsbelasting en sancties voor belastingparadijzen.
 • Handelsverdragen om onze hoge eisen tot wereldwijde standaard te maken.
 • Halvering 30-procentsregeling (belastingkorting voor expats).
DIT VINDT DE FNV ERVAN

Beoordeling FNV:

Pluspunten
+ Goede maatregelen tegen belastingontwijking.
+ Halvering 30-procentsregeling zorgt voor gelijker speelveld op de arbeidsmarkt.

Minpunten
- Onvoldoende aandacht voor eerlijke en duurzame handelsverdragen.

De ChristenUnie wil:

 • Duurzame en inclusieve handelsverdragen met wederkerigheid.
 • Vrijhandelsverdragen (TTIP) alleen met sociale, duurzame en juridische ondergrens.
 • NL moet meer doen aan belastingontwijking: bedrijven moeten openbaar maken waar zij belasting betalen.
 • Geen extra belastingvoordelen voor buitenlandse bedrijven en Europees minimumtarief voor vennootschapsbelasting.
 • Beperken 30-procentsregeling (belastingkorting voor expats).
DIT VINDT DE FNV ERVAN

Beoordeling FNV:

Pluspunten
+ Maatregelen tegen belastingontwijking en voor eerlijke handel.
+ Beperken 30-procentsregeling zorgt voor gelijker speelveld op de arbeidsmarkt.
 

GroenLinks wil:

 • Einde aan constructies waardoor buitenlandse werknemers goedkoop werken.
 • Tegen handelsverdragen met apart claimrecht voor multinationals, zoals CETA en TTIP.
 • Belastingontwijking multinationals aanpakken.
 • Gezamenlijk belastingbeleid in EU.
 • Belastingafspraken openbaar maken, multinationals moeten bekendmaken hoeveel belasting zij betalen.
 • Afschaffen 30-procentsregeling (belastingkorting voor expats).
DIT VINDT DE FNV ERVAN

Beoordeling FNV:

Pluspunten
+ Veel goede maatregelen tegen oneerlijke concurrentie.
+ Veel goede maatregelen voor belastingontwijking en voor eerlijke duurzame handel.
+ Afschaffen 30-procentsregeling zorgt voor gelijker speelveld op de arbeidsmarkt.

De SGP wil:

 • Geen oneerlijke concurrentie: zoveel mogelijk hetzelfde loon voor werknemers uit EU- lidstaten.
 • Handelsverdragen alleen bij gelijk speelveld voor kwetsbare sectoren (landbouw).
 • Iedereen moet eerlijk deel belasting betalen, ook bedrijven.
DIT VINDT DE FNV ERVAN

Beoordeling FNV:

Pluspunten
+ Gelijk werk voor gelijk loon in EU.
+ Gelijk speelveld bij handelsverdragen.
+ Eerlijk belasting betalen (niet concreet uitgewerkt).

De Partij voor de Dieren wil:

 • Er komt een toezichthouder voor Maatschappelijk verantwoord Ondernemen en afspraken over rapportage van resultaten.
 • Geen vrijhandel ten koste van milieu, dierenwelzijn, mensenrechten, privacy en werkgelegenheidskansen van minderbedeelden in eigen land.
 • Geen nieuwe vrijhandelsakkoorden, zoals TTIP, CETA en TiSA.
 • Verplichting bedrijven transparantie te geven over belastingen die zij betalen.
 • Alle belastingdeals (tax rulings) met bedrijven worden openbaar.
DIT VINDT DE FNV ERVAN

Beoordeling FNV:

Pluspunten
+ Goede maatregelen voor eerlijke handel en tegen belastingontwijking.

Minpunten
- Geen maatregelen oneerlijke concurrentie arbeidsmarkt.

50PLUS wil:

50PLUS heeft geen standpunten over dit thema.

DIT VINDT DE FNV ERVAN

Beoordeling FNV:

Minpunten
- Geen maatregelen oneerlijke concurrentie, belastingontwijking en eerlijke handel.

DENK wil:

 • Niet akkoord met vrijhandelsverdragen CETA, TTIP en TiSA.
 • Belastingontwijking bij multinationals aanpakken.
 • Afschaffen 30-procentsregeling (belastingkorting voor expats).
DIT VINDT DE FNV ERVAN

Beoordeling FNV:

Pluspunten
+ Maatregelen voor belastingontwijking en eerlijke handel.
+ Afschaffen 30-procentsregeling zorgt voor gelijker speelveld op de arbeidsmarkt.

 

Disclaimer

 • De standpunten van politieke partijen zijn overgenomen uit de verkiezingsprogramma’s en de doorberekening door het CPB.
 • De beoordeling van de FNV is gebaseerd op de FNV-inzet voor de Tweede Kamerverkiezingen.
 • Voor de beoordeling heeft de FNV zich gebaseerd op de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen en de doorberekening van het CPB.